Bühler Motor Vertriebspartner

JAPAN
KOSHIN DENKI KOGYO CO., LTD.
Koshin Mini-Mo Division
1-20-19, Jiyugaoka
Meguro-ku
Tokyo 152-0035

T: +81 (0)3 5731 8800
F: +81 (0)3 5731 8080
E: minimo@koshindenki.com
W: www.koshindenki.com