Datenblätter

DC Motor
Baureihe Bestellnummer Nennspannung Nenndrehzahl Nenndrehmoment Länge Durchmesser Download
DC Motor 63 x 95 1.17.063.201 12 V 3.300 rpm/min-1 18 Ncm 95 mm 63 mm  
DC Motor 63 x 95 1.17.063.202 24 V 3.100 rpm/min-1 18 Ncm 95 mm 63 mm  
DC Motor 63 x 125 1.17.063.401 12 V 3.100 rpm/min-1 32 Ncm 125 mm 63 mm  
DC Motor 63 x 125 1.17.063.402 24 V 3.100 rpm/min-1 32 Ncm 125 mm 63 mm  
Gear Motor with Planetary Gear Box
Baureihe Getriebe Nennspannung Nenndrehzahl Nenndrehmoment Länge Durchmesser Download
Gear Motor 63 x 159,60 PLG52M, 1 stage i=3,7 PLG52M, 1 stage 12 V 892 rpm/min-1 53 Ncm 159,60 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 173,75 PLG52M, 2 stage i=14 PLG52M, 2 stage 12 V 236 rpm/min-1 189 Ncm 173,75 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 173,75 PLG52M, 2 stage i=19 PLG52M, 2 stage 12 V 174 rpm/min-1 257 Ncm 173,75 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 173,75 PLG52M, 2 stage i=25 PLG52M, 2 stage 12 V 132 rpm/min-1 338 Ncm 173,75 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 188,00 PLG52M, 3 stage i=51 PLG52M, 3 stage 12 V 65 rpm/min-1 643 Ncm 188,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 188,00 PLG52M, 3 stage i=71 PLG52M, 3 stage 12 V 46 rpm/min-1 895 Ncm 188,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 188,00 PLG52M, 3 stage i=100 PLG52M, 3 stage 12 V 33 rpm/min-1 1.260 Ncm 188,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 188,00 PLG52M, 3 stage i=130 PLG52M, 3 stage 12 V 25 rpm/min-1 1.638 Ncm 188,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 188,00 PLG52M, 3 stage i=169 PLG52M, 3 stage 12 V 20 rpm/min-1 2.129 Ncm 188,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 159,60 PLG52M, 1 stage i=3,7 PLG52M, 1 stage 24 V 838 rpm/min-1 53 Ncm 159,60 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 173,75 PLG52M, 2 stage i=14 PLG52M, 2 stage 24 V 221 rpm/min-1 189 Ncm 173,75 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 173,75 PLG52M, 2 stage i=19 PLG52M, 2 stage 24 V 163 rpm/min-1 257 Ncm 173,75 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 173,75 PLG52M, 2 stage i=25 PLG52M, 2 stage 24 V 124 rpm/min-1 338 Ncm 173,75 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 188,00 PLG52M, 3 stage i=51 PLG52M, 3 stage 24 V 61 rpm/min-1 643 Ncm 188,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 188,00 PLG52M, 3 stage i=71 PLG52M, 3 stage 24 V 44 rpm/min-1 895 Ncm 188,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 188,00 PLG52M, 3 stage i=100 PLG52M, 3 stage 24 V 31 rpm/min-1 1.260 Ncm 188,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 188,00 PLG52M, 3 stage i=130 PLG52M, 3 stage 24 V 24 rpm/min-1 1.638 Ncm 188,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 188,00 PLG52M, 3 stage i=169 PLG52M, 3 stage 24 V 18 rpm/min-1 2.129 Ncm 188,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 189,60 PLG52M, 1 stage i=3,7 PLG52M, 1 stage 12 V 838 rpm/min-1 95 Ncm 189,60 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 203,75 PLG52M, 2 stage i=14 PLG52M, 2 stage 12 V 221 rpm/min-1 336 Ncm 203,75 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 203,75 PLG52M, 2 stage i=19 PLG52M, 2 stage 12 V 163 rpm/min-1 456 Ncm 203,75 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 203,75 PLG52M, 2 stage i=25 PLG52M, 2 stage 12 V 124 rpm/min-1 600 Ncm 203,75 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 218,00 PLG52M, 3 stage i=51 PLG52M, 3 stage 12 V 61 rpm/min-1 1.142 Ncm 218,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 218,00 PLG52M, 3 stage i=71 PLG52M, 3 stage 12 V 44 rpm/min-1 1.590 Ncm 218,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 218,00 PLG52M, 3 stage i=100 PLG52M, 3 stage 12 V 31 rpm/min-1 2.240 Ncm 218,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 218,00 PLG52M, 3 stage i=130 PLG52M, 3 stage 12 V 24 rpm/min-1 2.912 Ncm 218,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 218,00 PLG52M, 3 stage i=169 PLG52M, 3 stage 12 V 18 rpm/min-1 3.786 Ncm 218,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 189,60 PLG52M, 1 stage i=3,7 PLG52M, 1 stage 24 V 838 rpm/min-1 95 Ncm 189,60 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 203,75 PLG52M, 2 stage i=14 PLG52M, 2 stage 24 V 221 rpm/min-1 336 Ncm 203,75 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 203,75 PLG52M, 2 stage i=19 PLG52M, 2 stage 24 V 163 rpm/min-1 456 Ncm 203,75 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 203,75 PLG52M, 2 stage i=25 PLG52M, 2 stage 24 V 124 rpm/min-1 600 Ncm 203,75 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 218,00 PLG52M, 3 stage i=51 PLG52M, 3 stage 24 V 61 rpm/min-1 1.142 Ncm 218,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 218,00 PLG52M, 3 stage i=71 PLG52M, 3 stage 24 V 44 rpm/min-1 1.590 Ncm 218,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 218,00 PLG52M, 3 stage i=100 PLG52M, 3 stage 24 V 31 rpm/min-1 2.240 Ncm 218,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 218,00 PLG52M, 3 stage i=130 PLG52M, 3 stage 24 V 24 rpm/min-1 2.912 Ncm 218,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 218,00 PLG52M, 3 stage i=169 PLG52M, 3 stage 24 V 18 rpm/min-1 3.786 Ncm 218,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 157,80 PLG62M, 1 stage i=3,7 PLG62M, 1 stage 12 V 892 rpm/min-1 53 Ncm 157,80 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 174,65 PLG62M, 2 stage i=14 PLG62M, 2 stage 12 V 236 rpm/min-1 189 Ncm 174,65 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 174,65 PLG62M, 2 stage i=19 PLG62M, 2 stage 12 V 174 rpm/min-1 257 Ncm 174,65 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 174,65 PLG62M, 2 stage i=25 PLG62M, 2 stage 12 V 132 rpm/min-1 338 Ncm 174,65 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 191,70 PLG62M, 3 stage i=51 PLG62M, 3 stage 12 V 65 rpm/min-1 643 Ncm 191,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 191,70 PLG62M, 3 stage i=71 PLG62M, 3 stage 12 V 46 rpm/min-1 895 Ncm 191,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 191,70 PLG62M, 3 stage i=100 PLG62M, 3 stage 12 V 33 rpm/min-1 1.260 Ncm 191,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 191,70 PLG62M, 3 stage i=130 PLG62M, 3 stage 12 V 25 rpm/min-1 1.638 Ncm 191,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 191,70 PLG62M, 3 stage i=169 PLG62M, 3 stage 12 V 20 rpm/min-1 2.129 Ncm 191,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 157,80 PLG62M, 1 stage i=3,7 PLG62M, 1 stage 24 V 838 rpm/min-1 53 Ncm 157,80 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 174,65 PLG62M, 2 stage i=14 PLG62M, 2 stage 24 V 221 rpm/min-1 189 Ncm 174,65 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 174,65 PLG62M, 2 stage i=19 PLG62M, 2 stage 24 V 163 rpm/min-1 257 Ncm 174,65 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 174,65 PLG62M, 2 stage i=25 PLG62M, 2 stage 24 V 124 rpm/min-1 338 Ncm 174,65 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 191,70 PLG62M, 3 stage i=51 PLG62M, 3 stage 24 V 61 rpm/min-1 643 Ncm 191,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 191,70 PLG62M, 3 stage i=71 PLG62M, 3 stage 24 V 44 rpm/min-1 895 Ncm 191,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 191,70 PLG62M, 3 stage i=100 PLG62M, 3 stage 24 V 31 rpm/min-1 1.260 Ncm 191,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 191,70 PLG62M, 3 stage i=130 PLG62M, 3 stage 24 V 24 rpm/min-1 1.638 Ncm 191,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 191,70 PLG62M, 3 stage i=169 PLG62M, 3 stage 24 V 18 rpm/min-1 2.129 Ncm 191,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 187,80 PLG62M, 1 stage i=3,7 PLG62M, 1 stage 12 V 838 rpm/min-1 95 Ncm 187,80 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 204,65 PLG62M, 2 stage i=14 PLG62M, 2 stage 12 V 221 rpm/min-1 336 Ncm 204,65 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 204,65 PLG62M, 2 stage i=19 PLG62M, 2 stage 12 V 163 rpm/min-1 456 Ncm 204,65 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 204,65 PLG62M, 2 stage i=25 PLG62M, 2 stage 12 V 124 rpm/min-1 600 Ncm 204,65 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 221,70 PLG62M, 3 stage i=51 PLG62M, 3 stage 12 V 61 rpm/min-1 1.142 Ncm 221,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 221,70 PLG62M, 3 stage i=71 PLG62M, 3 stage 12 V 44 rpm/min-1 1.590 Ncm 221,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 221,70 PLG62M, 3 stage i=100 PLG62M, 3 stage 12 V 31 rpm/min-1 2.240 Ncm 221,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 221,70 PLG62M, 3 stage i=130 PLG62M, 3 stage 12 V 24 rpm/min-1 2.912 Ncm 221,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 221,70 PLG62M, 3 stage i=169 PLG62M, 3 stage 12 V 18 rpm/min-1 3.786 Ncm 221,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 187,80 PLG62M, 1 stage i=3,7 PLG62M, 1 stage 24 V 838 rpm/min-1 95 Ncm 187,80 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 204,65 PLG62M, 2 stage i=14 PLG62M, 2 stage 24 V 221 rpm/min-1 336 Ncm 204,65 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 204,65 PLG62M, 2 stage i=19 PLG62M, 2 stage 24 V 163 rpm/min-1 456 Ncm 204,65 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 204,65 PLG62M, 2 stage i=25 PLG62M, 2 stage 24 V 124 rpm/min-1 600 Ncm 204,65 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 221,70 PLG62M, 3 stage i=51 PLG62M, 3 stage 24 V 61 rpm/min-1 1.142 Ncm 221,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 221,70 PLG62M, 3 stage i=71 PLG62M, 3 stage 24 V 44 rpm/min-1 1.590 Ncm 221,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 221,70 PLG62M, 3 stage i=100 PLG62M, 3 stage 24 V 31 rpm/min-1 2.240 Ncm 221,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 221,70 PLG62M, 3 stage i=130 PLG62M, 3 stage 24 V 24 rpm/min-1 2.912 Ncm 221,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 221,70 PLG62M, 3 stage i=169 PLG62M, 3 stage 24 V 18 rpm/min-1 3.786 Ncm 221,70 mm 63 mm  
Gear Motor with Worm Gear Box
Baureihe Getriebe Nennspannung Nenndrehzahl Nenndrehmoment Länge Durchmesser Download
Gear Motor 63 x 166,00 WG031P i=10 WG031P 12 V 330 rpm/min-1 144 Ncm 166,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 166,00 WG031P i=15 WG031P 12 V 220 rpm/min-1 194 Ncm 166,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 166,00 WG031M i=5 WG031M 12 V 660 rpm/min-1 72 Ncm 166,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 166,00 WG031M i=10 WG031M 12 V 330 rpm/min-1 126 Ncm 166,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 166,00 WG031M i=15 WG031M 12 V 220 rpm/min-1 184 Ncm 166,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 166,00 WG031M i=30 WG031M 12 V 110 rpm/min-1 270 Ncm 166,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 166,00 WG031M i=50 WG031M 12 V 66 rpm/min-1 333 Ncm 166,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 166,00 WG031M i=55 WG031M 12 V 60 rpm/min-1 426 Ncm 166,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 166,00 WG031M i=75 WG031M 12 V 44 rpm/min-1 378 Ncm 166,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 166,00 WG031P i=10 WG031P 24 V 310 rpm/min-1 144 Ncm 166,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 166,00 WG031P i=15 WG031P 24 V 207 rpm/min-1 194 Ncm 166,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 166,00 WG031M i=5 WG031M 24 V 620 rpm/min-1 72 Ncm 166,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 166,00 WG031M i=10 WG031M 24 V 310 rpm/min-1 126 Ncm 166,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 166,00 WG031M i=15 WG031M 24 V 207 rpm/min-1 184 Ncm 166,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 166,00 WG031M i=30 WG031M 24 V 103 rpm/min-1 270 Ncm 166,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 166,00 WG031M i=50 WG031M 24 V 62 rpm/min-1 333 Ncm 166,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 166,00 WG031M i=55 WG031M 24 V 56 rpm/min-1 426 Ncm 166,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 166,00 WG031M i=75 WG031M 24 V 41 rpm/min-1 378 Ncm 166,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 196,00 WG031P i=10 WG031P 12 V 310 rpm/min-1 256 Ncm 196,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 196,00 WG031P i=15 WG031P 12 V 207 rpm/min-1 346 Ncm 196,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 196,00 WG031M i=5 WG031M 12 V 620 rpm/min-1 128 Ncm 196,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 196,00 WG031M i=10 WG031M 12 V 310 rpm/min-1 224 Ncm 196,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 196,00 WG031M i=15 WG031M 12 V 207 rpm/min-1 326 Ncm 196,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 196,00 WG031M i=30 WG031M 12 V 103 rpm/min-1 480 Ncm 196,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 196,00 WG031M i=50 WG031M 12 V 62 rpm/min-1 592 Ncm 196,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 196,00 WG031M i=55 WG031M 12 V 56 rpm/min-1 757 Ncm 196,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 196,00 WG031M i=75 WG031M 12 V 41 rpm/min-1 672 Ncm 196,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 196,00 WG031P i=10 WG031P 24 V 310 rpm/min-1 256 Ncm 196,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 196,00 WG031P i=15 WG031P 24 V 207 rpm/min-1 346 Ncm 196,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 196,00 WG031M i=5 WG031M 24 V 620 rpm/min-1 128 Ncm 196,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 196,00 WG031M i=10 WG031M 24 V 310 rpm/min-1 224 Ncm 196,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 196,00 WG031M i=15 WG031M 24 V 207 rpm/min-1 326 Ncm 196,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 196,00 WG031M i=30 WG031M 24 V 103 rpm/min-1 480 Ncm 196,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 196,00 WG031M i=50 WG031M 24 V 62 rpm/min-1 592 Ncm 196,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 196,00 WG031M i=55 WG031M 24 V 56 rpm/min-1 757 Ncm 196,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 196,00 WG031M i=75 WG031M 24 V 41 rpm/min-1 672 Ncm 196,00 mm 63 mm  
Gear Box
Baureihe Encoder Nennspannung Auflösung Kanäle Länge Durchmesser Download
Gear Motor 63 x 159,60 PLG52M, 1 stage i=3,7 PLG52M, 1 stage 12 V 892 rpm/min-1 53 Ncm 159,60 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 173,75 PLG52M, 2 stage i=14 PLG52M, 2 stage 12 V 236 rpm/min-1 189 Ncm 173,75 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 173,75 PLG52M, 2 stage i=19 PLG52M, 2 stage 12 V 174 rpm/min-1 257 Ncm 173,75 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 173,75 PLG52M, 2 stage i=25 PLG52M, 2 stage 12 V 132 rpm/min-1 338 Ncm 173,75 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 188,00 PLG52M, 3 stage i=51 PLG52M, 3 stage 12 V 65 rpm/min-1 643 Ncm 188,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 188,00 PLG52M, 3 stage i=71 PLG52M, 3 stage 12 V 46 rpm/min-1 895 Ncm 188,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 188,00 PLG52M, 3 stage i=100 PLG52M, 3 stage 12 V 33 rpm/min-1 1.260 Ncm 188,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 188,00 PLG52M, 3 stage i=130 PLG52M, 3 stage 12 V 25 rpm/min-1 1.638 Ncm 188,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 188,00 PLG52M, 3 stage i=169 PLG52M, 3 stage 12 V 20 rpm/min-1 2.129 Ncm 188,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 159,60 PLG52M, 1 stage i=3,7 PLG52M, 1 stage 24 V 838 rpm/min-1 53 Ncm 159,60 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 173,75 PLG52M, 2 stage i=14 PLG52M, 2 stage 24 V 221 rpm/min-1 189 Ncm 173,75 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 173,75 PLG52M, 2 stage i=19 PLG52M, 2 stage 24 V 163 rpm/min-1 257 Ncm 173,75 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 173,75 PLG52M, 2 stage i=25 PLG52M, 2 stage 24 V 124 rpm/min-1 338 Ncm 173,75 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 188,00 PLG52M, 3 stage i=51 PLG52M, 3 stage 24 V 61 rpm/min-1 643 Ncm 188,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 188,00 PLG52M, 3 stage i=71 PLG52M, 3 stage 24 V 44 rpm/min-1 895 Ncm 188,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 188,00 PLG52M, 3 stage i=100 PLG52M, 3 stage 24 V 31 rpm/min-1 1.260 Ncm 188,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 188,00 PLG52M, 3 stage i=130 PLG52M, 3 stage 24 V 24 rpm/min-1 1.638 Ncm 188,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 188,00 PLG52M, 3 stage i=169 PLG52M, 3 stage 24 V 18 rpm/min-1 2.129 Ncm 188,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 189,60 PLG52M, 1 stage i=3,7 PLG52M, 1 stage 12 V 838 rpm/min-1 95 Ncm 189,60 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 203,75 PLG52M, 2 stage i=14 PLG52M, 2 stage 12 V 221 rpm/min-1 336 Ncm 203,75 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 203,75 PLG52M, 2 stage i=19 PLG52M, 2 stage 12 V 163 rpm/min-1 456 Ncm 203,75 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 203,75 PLG52M, 2 stage i=25 PLG52M, 2 stage 12 V 124 rpm/min-1 600 Ncm 203,75 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 218,00 PLG52M, 3 stage i=51 PLG52M, 3 stage 12 V 61 rpm/min-1 1.142 Ncm 218,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 218,00 PLG52M, 3 stage i=71 PLG52M, 3 stage 12 V 44 rpm/min-1 1.590 Ncm 218,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 218,00 PLG52M, 3 stage i=100 PLG52M, 3 stage 12 V 31 rpm/min-1 2.240 Ncm 218,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 218,00 PLG52M, 3 stage i=130 PLG52M, 3 stage 12 V 24 rpm/min-1 2.912 Ncm 218,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 218,00 PLG52M, 3 stage i=169 PLG52M, 3 stage 12 V 18 rpm/min-1 3.786 Ncm 218,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 189,60 PLG52M, 1 stage i=3,7 PLG52M, 1 stage 24 V 838 rpm/min-1 95 Ncm 189,60 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 203,75 PLG52M, 2 stage i=14 PLG52M, 2 stage 24 V 221 rpm/min-1 336 Ncm 203,75 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 203,75 PLG52M, 2 stage i=19 PLG52M, 2 stage 24 V 163 rpm/min-1 456 Ncm 203,75 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 203,75 PLG52M, 2 stage i=25 PLG52M, 2 stage 24 V 124 rpm/min-1 600 Ncm 203,75 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 218,00 PLG52M, 3 stage i=51 PLG52M, 3 stage 24 V 61 rpm/min-1 1.142 Ncm 218,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 218,00 PLG52M, 3 stage i=71 PLG52M, 3 stage 24 V 44 rpm/min-1 1.590 Ncm 218,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 218,00 PLG52M, 3 stage i=100 PLG52M, 3 stage 24 V 31 rpm/min-1 2.240 Ncm 218,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 218,00 PLG52M, 3 stage i=130 PLG52M, 3 stage 24 V 24 rpm/min-1 2.912 Ncm 218,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 218,00 PLG52M, 3 stage i=169 PLG52M, 3 stage 24 V 18 rpm/min-1 3.786 Ncm 218,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 157,80 PLG62M, 1 stage i=3,7 PLG62M, 1 stage 12 V 892 rpm/min-1 53 Ncm 157,80 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 174,65 PLG62M, 2 stage i=14 PLG62M, 2 stage 12 V 236 rpm/min-1 189 Ncm 174,65 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 174,65 PLG62M, 2 stage i=19 PLG62M, 2 stage 12 V 174 rpm/min-1 257 Ncm 174,65 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 174,65 PLG62M, 2 stage i=25 PLG62M, 2 stage 12 V 132 rpm/min-1 338 Ncm 174,65 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 191,70 PLG62M, 3 stage i=51 PLG62M, 3 stage 12 V 65 rpm/min-1 643 Ncm 191,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 191,70 PLG62M, 3 stage i=71 PLG62M, 3 stage 12 V 46 rpm/min-1 895 Ncm 191,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 191,70 PLG62M, 3 stage i=100 PLG62M, 3 stage 12 V 33 rpm/min-1 1.260 Ncm 191,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 191,70 PLG62M, 3 stage i=130 PLG62M, 3 stage 12 V 25 rpm/min-1 1.638 Ncm 191,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 191,70 PLG62M, 3 stage i=169 PLG62M, 3 stage 12 V 20 rpm/min-1 2.129 Ncm 191,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 157,80 PLG62M, 1 stage i=3,7 PLG62M, 1 stage 24 V 838 rpm/min-1 53 Ncm 157,80 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 174,65 PLG62M, 2 stage i=14 PLG62M, 2 stage 24 V 221 rpm/min-1 189 Ncm 174,65 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 174,65 PLG62M, 2 stage i=19 PLG62M, 2 stage 24 V 163 rpm/min-1 257 Ncm 174,65 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 174,65 PLG62M, 2 stage i=25 PLG62M, 2 stage 24 V 124 rpm/min-1 338 Ncm 174,65 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 191,70 PLG62M, 3 stage i=51 PLG62M, 3 stage 24 V 61 rpm/min-1 643 Ncm 191,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 191,70 PLG62M, 3 stage i=71 PLG62M, 3 stage 24 V 44 rpm/min-1 895 Ncm 191,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 191,70 PLG62M, 3 stage i=100 PLG62M, 3 stage 24 V 31 rpm/min-1 1.260 Ncm 191,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 191,70 PLG62M, 3 stage i=130 PLG62M, 3 stage 24 V 24 rpm/min-1 1.638 Ncm 191,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 191,70 PLG62M, 3 stage i=169 PLG62M, 3 stage 24 V 18 rpm/min-1 2.129 Ncm 191,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 187,80 PLG62M, 1 stage i=3,7 PLG62M, 1 stage 12 V 838 rpm/min-1 95 Ncm 187,80 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 204,65 PLG62M, 2 stage i=14 PLG62M, 2 stage 12 V 221 rpm/min-1 336 Ncm 204,65 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 204,65 PLG62M, 2 stage i=19 PLG62M, 2 stage 12 V 163 rpm/min-1 456 Ncm 204,65 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 204,65 PLG62M, 2 stage i=25 PLG62M, 2 stage 12 V 124 rpm/min-1 600 Ncm 204,65 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 221,70 PLG62M, 3 stage i=51 PLG62M, 3 stage 12 V 61 rpm/min-1 1.142 Ncm 221,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 221,70 PLG62M, 3 stage i=71 PLG62M, 3 stage 12 V 44 rpm/min-1 1.590 Ncm 221,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 221,70 PLG62M, 3 stage i=100 PLG62M, 3 stage 12 V 31 rpm/min-1 2.240 Ncm 221,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 221,70 PLG62M, 3 stage i=130 PLG62M, 3 stage 12 V 24 rpm/min-1 2.912 Ncm 221,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 221,70 PLG62M, 3 stage i=169 PLG62M, 3 stage 12 V 18 rpm/min-1 3.786 Ncm 221,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 187,80 PLG62M, 1 stage i=3,7 PLG62M, 1 stage 24 V 838 rpm/min-1 95 Ncm 187,80 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 204,65 PLG62M, 2 stage i=14 PLG62M, 2 stage 24 V 221 rpm/min-1 336 Ncm 204,65 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 204,65 PLG62M, 2 stage i=19 PLG62M, 2 stage 24 V 163 rpm/min-1 456 Ncm 204,65 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 204,65 PLG62M, 2 stage i=25 PLG62M, 2 stage 24 V 124 rpm/min-1 600 Ncm 204,65 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 221,70 PLG62M, 3 stage i=51 PLG62M, 3 stage 24 V 61 rpm/min-1 1.142 Ncm 221,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 221,70 PLG62M, 3 stage i=71 PLG62M, 3 stage 24 V 44 rpm/min-1 1.590 Ncm 221,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 221,70 PLG62M, 3 stage i=100 PLG62M, 3 stage 24 V 31 rpm/min-1 2.240 Ncm 221,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 221,70 PLG62M, 3 stage i=130 PLG62M, 3 stage 24 V 24 rpm/min-1 2.912 Ncm 221,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 221,70 PLG62M, 3 stage i=169 PLG62M, 3 stage 24 V 18 rpm/min-1 3.786 Ncm 221,70 mm 63 mm  
Worm Gear Motor 1.61.132.212 12 300 150 174,6 71  
Worm Gear Motor 1.61.132.213 12 195 220 174,6 71  
Worm Gear Motor 1.61.132.215 12 55 400 174,6 71  
Worm Gear Motor 1.61.132.222 24 295 150 174,6 71  
Worm Gear Motor 1.61.132.223 24 195 220 174,6 71  
Worm Gear Motor 1.61.132.225 24 55 400 174,6 71  
Brake
Baureihe Bremse Nennspannung Nennleistungsaufnahme Nenndrehmoment Länge Durchmesser Download
Brake 37 x 37,10 BFK457-01 BFK457-01 24 V 5,0 W 12 Ncm 37,10 mm 37 mm  
Brake 47 x 37,90 BFK457-02 BFK457-02 24 V 6,6 W 25 Ncm 37,90 mm 47 mm  
Brake 56 x 38,70 BFK457-03 BFK457-03 24 V 9,0 W 50 Ncm 38,70 mm 56 mm  
Encoder (optical)
Baureihe Encoder Nennspannung Auflösung Kanäle Länge Durchmesser Download
Encoder ME22-002-2 ME22PU 5V 2 cpr 2 21,90 mm 22 mm  
Encoder ME22-004-2 ME22PU 5V 4 cpr 2 21,90 mm 22 mm  
Encoder ME22-008-2 ME22PU 5V 8 cpr 2 21,90 mm 22 mm  
Encoder ME22-100-2 ME22PU 5V 100 cpr 2 21,90 mm 22 mm