Datenblätter

DC Motor
Baureihe Bestellnummer Nennspannung Nenndrehzahl Nenndrehmoment Länge Durchmesser Download
DC Motor 63 x 95 1.17.063.201 12 V 3.300 rpm/min-1 18 Ncm 95 mm 63 mm  
DC Motor 63 x 95 1.17.063.202 24 V 3.100 rpm/min-1 18 Ncm 95 mm 63 mm  
DC Motor 63 x 125 1.17.063.401 12 V 3.100 rpm/min-1 32 Ncm 97 mm 63 mm  
DC Motor 63 x 125 1.17.063.402 24 V 3.100 rpm/min-1 32 Ncm 98 mm 63 mm  
Gear Motor with Planetary Gear Box
Baureihe Getriebe Nennspannung Nenndrehzahl Nenndrehmoment Länge Durchmesser Download
Gear Motor 63 x 159,60 PLG52M, 1 stage i=3,7 PLG52M, 1 stage 12 V 892 rpm/min-1 53 Ncm 159,60 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 173,75 PLG52M, 2 stage i=14 PLG52M, 2 stage 12 V 236 rpm/min-1 189 Ncm 173,75 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 173,75 PLG52M, 2 stage i=19 PLG52M, 2 stage 12 V 174 rpm/min-1 257 Ncm 173,75 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 173,75 PLG52M, 2 stage i=25 PLG52M, 2 stage 12 V 132 rpm/min-1 338 Ncm 173,75 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 188,00 PLG52M, 3 stage i=51 PLG52M, 3 stage 12 V 65 rpm/min-1 643 Ncm 188,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 188,00 PLG52M, 3 stage i=71 PLG52M, 3 stage 12 V 46 rpm/min-1 895 Ncm 188,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 188,00 PLG52M, 3 stage i=100 PLG52M, 3 stage 12 V 33 rpm/min-1 1.260 Ncm 188,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 188,00 PLG52M, 3 stage i=130 PLG52M, 3 stage 12 V 25 rpm/min-1 1.638 Ncm 188,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 188,00 PLG52M, 3 stage i=169 PLG52M, 3 stage 12 V 20 rpm/min-1 2.129 Ncm 188,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 159,60 PLG52M, 1 stage i=3,7 PLG52M, 1 stage 24 V 838 rpm/min-1 53 Ncm 159,60 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 173,75 PLG52M, 2 stage i=14 PLG52M, 2 stage 24 V 221 rpm/min-1 189 Ncm 173,75 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 173,75 PLG52M, 2 stage i=19 PLG52M, 2 stage 24 V 163 rpm/min-1 257 Ncm 173,75 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 173,75 PLG52M, 2 stage i=25 PLG52M, 2 stage 24 V 124 rpm/min-1 338 Ncm 173,75 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 188,00 PLG52M, 3 stage i=51 PLG52M, 3 stage 24 V 61 rpm/min-1 643 Ncm 188,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 188,00 PLG52M, 3 stage i=71 PLG52M, 3 stage 24 V 44 rpm/min-1 895 Ncm 188,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 188,00 PLG52M, 3 stage i=100 PLG52M, 3 stage 24 V 31 rpm/min-1 1.260 Ncm 188,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 188,00 PLG52M, 3 stage i=130 PLG52M, 3 stage 24 V 24 rpm/min-1 1.638 Ncm 188,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 188,00 PLG52M, 3 stage i=169 PLG52M, 3 stage 24 V 18 rpm/min-1 2.129 Ncm 188,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 189,60 PLG52M, 1 stage i=3,7 PLG52M, 1 stage 12 V 838 rpm/min-1 95 Ncm 189,60 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 203,75 PLG52M, 2 stage i=14 PLG52M, 2 stage 12 V 221 rpm/min-1 336 Ncm 203,75 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 203,75 PLG52M, 2 stage i=19 PLG52M, 2 stage 12 V 163 rpm/min-1 456 Ncm 203,75 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 203,75 PLG52M, 2 stage i=25 PLG52M, 2 stage 12 V 124 rpm/min-1 600 Ncm 203,75 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 218,00 PLG52M, 3 stage i=51 PLG52M, 3 stage 12 V 61 rpm/min-1 1.142 Ncm 218,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 218,00 PLG52M, 3 stage i=71 PLG52M, 3 stage 12 V 44 rpm/min-1 1.590 Ncm 218,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 218,00 PLG52M, 3 stage i=100 PLG52M, 3 stage 12 V 31 rpm/min-1 2.240 Ncm 218,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 218,00 PLG52M, 3 stage i=130 PLG52M, 3 stage 12 V 24 rpm/min-1 2.912 Ncm 218,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 218,00 PLG52M, 3 stage i=169 PLG52M, 3 stage 12 V 18 rpm/min-1 3.786 Ncm 218,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 189,60 PLG52M, 1 stage i=3,7 PLG52M, 1 stage 24 V 838 rpm/min-1 95 Ncm 189,60 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 203,75 PLG52M, 2 stage i=14 PLG52M, 2 stage 24 V 221 rpm/min-1 336 Ncm 203,75 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 203,75 PLG52M, 2 stage i=19 PLG52M, 2 stage 24 V 163 rpm/min-1 456 Ncm 203,75 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 203,75 PLG52M, 2 stage i=25 PLG52M, 2 stage 24 V 124 rpm/min-1 600 Ncm 203,75 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 218,00 PLG52M, 3 stage i=51 PLG52M, 3 stage 24 V 61 rpm/min-1 1.142 Ncm 218,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 218,00 PLG52M, 3 stage i=71 PLG52M, 3 stage 24 V 44 rpm/min-1 1.590 Ncm 218,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 218,00 PLG52M, 3 stage i=100 PLG52M, 3 stage 24 V 31 rpm/min-1 2.240 Ncm 218,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 218,00 PLG52M, 3 stage i=130 PLG52M, 3 stage 24 V 24 rpm/min-1 2.912 Ncm 218,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 218,00 PLG52M, 3 stage i=169 PLG52M, 3 stage 24 V 18 rpm/min-1 3.786 Ncm 218,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 157,80 PLG62M, 1 stage i=3,7 PLG62M, 1 stage 12 V 892 rpm/min-1 53 Ncm 157,80 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 174,65 PLG62M, 2 stage i=14 PLG62M, 2 stage 12 V 236 rpm/min-1 189 Ncm 174,65 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 174,65 PLG62M, 2 stage i=19 PLG62M, 2 stage 12 V 174 rpm/min-1 257 Ncm 174,65 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 174,65 PLG62M, 2 stage i=25 PLG62M, 2 stage 12 V 132 rpm/min-1 338 Ncm 174,65 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 191,70 PLG62M, 3 stage i=51 PLG62M, 3 stage 12 V 65 rpm/min-1 643 Ncm 191,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 191,70 PLG62M, 3 stage i=71 PLG62M, 3 stage 12 V 46 rpm/min-1 895 Ncm 191,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 191,70 PLG62M, 3 stage i=100 PLG62M, 3 stage 12 V 33 rpm/min-1 1.260 Ncm 191,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 191,70 PLG62M, 3 stage i=130 PLG62M, 3 stage 12 V 25 rpm/min-1 1.638 Ncm 191,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 191,70 PLG62M, 3 stage i=169 PLG62M, 3 stage 12 V 20 rpm/min-1 2.129 Ncm 191,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 157,80 PLG62M, 1 stage i=3,7 PLG62M, 1 stage 24 V 838 rpm/min-1 53 Ncm 157,80 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 174,65 PLG62M, 2 stage i=14 PLG62M, 2 stage 24 V 221 rpm/min-1 189 Ncm 174,65 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 174,65 PLG62M, 2 stage i=19 PLG62M, 2 stage 24 V 163 rpm/min-1 257 Ncm 174,65 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 174,65 PLG62M, 2 stage i=25 PLG62M, 2 stage 24 V 124 rpm/min-1 338 Ncm 174,65 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 191,70 PLG62M, 3 stage i=51 PLG62M, 3 stage 24 V 61 rpm/min-1 643 Ncm 191,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 191,70 PLG62M, 3 stage i=71 PLG62M, 3 stage 24 V 44 rpm/min-1 895 Ncm 191,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 191,70 PLG62M, 3 stage i=100 PLG62M, 3 stage 24 V 31 rpm/min-1 1.260 Ncm 191,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 191,70 PLG62M, 3 stage i=130 PLG62M, 3 stage 24 V 24 rpm/min-1 1.638 Ncm 191,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 191,70 PLG62M, 3 stage i=169 PLG62M, 3 stage 24 V 18 rpm/min-1 2.129 Ncm 191,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 187,80 PLG62M, 1 stage i=3,7 PLG62M, 1 stage 12 V 838 rpm/min-1 95 Ncm 187,80 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 204,65 PLG62M, 2 stage i=14 PLG62M, 2 stage 12 V 221 rpm/min-1 336 Ncm 204,65 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 204,65 PLG62M, 2 stage i=19 PLG62M, 2 stage 12 V 163 rpm/min-1 456 Ncm 204,65 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 204,65 PLG62M, 2 stage i=25 PLG62M, 2 stage 12 V 124 rpm/min-1 600 Ncm 204,65 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 221,70 PLG62M, 3 stage i=51 PLG62M, 3 stage 12 V 61 rpm/min-1 1.142 Ncm 221,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 221,70 PLG62M, 3 stage i=71 PLG62M, 3 stage 12 V 44 rpm/min-1 1.590 Ncm 221,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 221,70 PLG62M, 3 stage i=100 PLG62M, 3 stage 12 V 31 rpm/min-1 2.240 Ncm 221,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 221,70 PLG62M, 3 stage i=130 PLG62M, 3 stage 12 V 24 rpm/min-1 2.912 Ncm 221,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 221,70 PLG62M, 3 stage i=169 PLG62M, 3 stage 12 V 18 rpm/min-1 3.786 Ncm 221,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 187,80 PLG62M, 1 stage i=3,7 PLG62M, 1 stage 24 V 838 rpm/min-1 95 Ncm 187,80 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 204,65 PLG62M, 2 stage i=14 PLG62M, 2 stage 24 V 221 rpm/min-1 336 Ncm 204,65 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 204,65 PLG62M, 2 stage i=19 PLG62M, 2 stage 24 V 163 rpm/min-1 456 Ncm 204,65 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 204,65 PLG62M, 2 stage i=25 PLG62M, 2 stage 24 V 124 rpm/min-1 600 Ncm 204,65 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 221,70 PLG62M, 3 stage i=51 PLG62M, 3 stage 24 V 61 rpm/min-1 1.142 Ncm 221,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 221,70 PLG62M, 3 stage i=71 PLG62M, 3 stage 24 V 44 rpm/min-1 1.590 Ncm 221,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 221,70 PLG62M, 3 stage i=100 PLG62M, 3 stage 24 V 31 rpm/min-1 2.240 Ncm 221,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 221,70 PLG62M, 3 stage i=130 PLG62M, 3 stage 24 V 24 rpm/min-1 2.912 Ncm 221,70 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 221,70 PLG62M, 3 stage i=169 PLG62M, 3 stage 24 V 18 rpm/min-1 3.786 Ncm 221,70 mm 63 mm  
Gear Motor with Worm Gear Box
Baureihe Getriebe Nennspannung Nenndrehzahl Nenndrehmoment Länge Durchmesser Download
Gear Motor 63 x 166,00 WG031P i=10 WG031P 12 V 330 rpm/min-1 144 Ncm 166,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 166,00 WG031P i=15 WG031P 12 V 220 rpm/min-1 194 Ncm 166,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 166,00 WG031M i=5 WG031M 12 V 660 rpm/min-1 72 Ncm 166,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 166,00 WG031M i=10 WG031M 12 V 330 rpm/min-1 126 Ncm 166,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 166,00 WG031M i=15 WG031M 12 V 220 rpm/min-1 184 Ncm 166,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 166,00 WG031M i=30 WG031M 12 V 110 rpm/min-1 270 Ncm 166,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 166,00 WG031M i=50 WG031M 12 V 66 rpm/min-1 333 Ncm 166,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 166,00 WG031M i=55 WG031M 12 V 60 rpm/min-1 426 Ncm 166,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 166,00 WG031M i=75 WG031M 12 V 44 rpm/min-1 378 Ncm 166,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 166,00 WG031P i=10 WG031P 24 V 310 rpm/min-1 144 Ncm 166,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 166,00 WG031P i=15 WG031P 24 V 207 rpm/min-1 194 Ncm 166,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 166,00 WG031M i=5 WG031M 24 V 620 rpm/min-1 72 Ncm 166,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 166,00 WG031M i=10 WG031M 24 V 310 rpm/min-1 126 Ncm 166,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 166,00 WG031M i=15 WG031M 24 V 207 rpm/min-1 184 Ncm 166,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 166,00 WG031M i=30 WG031M 24 V 103 rpm/min-1 270 Ncm 166,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 166,00 WG031M i=50 WG031M 24 V 62 rpm/min-1 333 Ncm 166,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 166,00 WG031M i=55 WG031M 24 V 56 rpm/min-1 426 Ncm 166,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 166,00 WG031M i=75 WG031M 24 V 41 rpm/min-1 378 Ncm 166,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 196,00 WG031P i=10 WG031P 12 V 310 rpm/min-1 256 Ncm 196,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 196,00 WG031P i=15 WG031P 12 V 207 rpm/min-1 346 Ncm 196,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 196,00 WG031M i=5 WG031M 12 V 620 rpm/min-1 128 Ncm 196,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 196,00 WG031M i=10 WG031M 12 V 310 rpm/min-1 224 Ncm 196,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 196,00 WG031M i=15 WG031M 12 V 207 rpm/min-1 326 Ncm 196,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 196,00 WG031M i=30 WG031M 12 V 103 rpm/min-1 480 Ncm 196,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 196,00 WG031M i=50 WG031M 12 V 62 rpm/min-1 592 Ncm 196,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 196,00 WG031M i=55 WG031M 12 V 56 rpm/min-1 757 Ncm 196,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 196,00 WG031M i=75 WG031M 12 V 41 rpm/min-1 672 Ncm 196,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 196,00 WG031P i=10 WG031P 24 V 310 rpm/min-1 256 Ncm 196,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 196,00 WG031P i=15 WG031P 24 V 207 rpm/min-1 346 Ncm 196,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 196,00 WG031M i=5 WG031M 24 V 620 rpm/min-1 128 Ncm 196,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 196,00 WG031M i=10 WG031M 24 V 310 rpm/min-1 224 Ncm 196,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 196,00 WG031M i=15 WG031M 24 V 207 rpm/min-1 326 Ncm 196,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 196,00 WG031M i=30 WG031M 24 V 103 rpm/min-1 480 Ncm 196,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 196,00 WG031M i=50 WG031M 24 V 62 rpm/min-1 592 Ncm 196,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 196,00 WG031M i=55 WG031M 24 V 56 rpm/min-1 757 Ncm 196,00 mm 63 mm  
Gear Motor 63 x 196,00 WG031M i=75 WG031M 24 V 41 rpm/min-1 672 Ncm 196,00 mm 63 mm  
Brake
Baureihe Bremse Nennspannung Nennleistungsaufnahme Nenndrehmoment Länge Durchmesser Download
Brake 37 x 37,10 BFK457-01 BFK457-01 24 V 5,0 W 12 Ncm 37,10 mm 37 mm  
Brake 47 x 37,90 BFK457-02 BFK457-02 24 V 6,6 W 25 Ncm 37,90 mm 47 mm  
Brake 56 x 38,70 BFK457-03 BFK457-03 24 V 9,0 W 50 Ncm 38,70 mm 56 mm  
Encoder (optical)
Baureihe Encoder Nennspannung Auflösung Kanäle Länge Durchmesser Download
Encoder ME22-002-2 ME22PU 5V 2 cpr 2 21,90 mm 22 mm  
Encoder ME22-004-2 ME22PU 5V 4 cpr 2 21,90 mm 22 mm  
Encoder ME22-008-2 ME22PU 5V 8 cpr 2 21,90 mm 22 mm  
Encoder ME22-100-2 ME22PU 5V 100 cpr 2 21,90 mm 22 mm